Verkorte versie: Privacy protocol Afdelingen

Lange versie

Het bestuur van Afdeling Ulvenhout hecht er aan dat de bescherming van persoonsgegevens op alle niveaus van de Afdeling uitgangspunt van handelen is. Onder persoonsgegevens worden in dit verband verstaan alle gegevens waarmee leden, gastleden, ereleden, deelnemers, vrijwilligers, donateurs, abonnees en overige relaties geÔdentificeerd kunnen worden.

Om deze bescherming van persoonsgegevens te bevorderen, besluit het bestuur als volgt:

1. Van iedereen die bij de Afdeling een bestuurlijke of uitvoerende functie heeft, verwacht het bestuur dat deze handelt in overeenstemming met privacywetgeving en met in achtneming van hedendaagse maatschappelijke opvattingen met betrekking tot de privacy van personen.

2. De secretaris heeft voor het Afdelingsbestuur een coŲrdinerende rol met betrekking tot de bescherming van de privacy van leden en overige relaties van de Afdeling. De secretaris:

 is in samenspraak met de ledenadministrateur aanspreekpunt bij vragen over de privacy

 gaat na met welke samenwerkingspartners eventueel afspraken over het hanteren van de privacy van leden gemaakt moeten worden en onderneemt hierin actie

3. Het bestuur stelt bijgaande privacyverklaring vast:

 de privacy verklaring wordt op de website gepubliceerd

 in de eigen nieuwsbrief volgt een samenvatting van de privacyverklaring en een bericht op welke wijze leden de volledige privacyverklaring kunnen inzien

 bij aanmelding ontvangt het nieuwe lid een exemplaar van de privacyverklaring

4. In aanvulling op het protocol voor de ledenadministratie dat de Afdeling met KBO-Brabant heeft gesloten, besluit het bestuur dat:

 persoonsgegevens bij voorkeur uitsluitend in LeaWeb worden verwerkt. Hiervan wordt alleen afgeweken indien er naar het oordeel van het bestuur een dringende reden aanwezig is om toch een afzonderlijk bestand bij te houden. Er worden in dat geval schriftelijk afspraken gemaakt over de wijze waarop het bestand met persoonsgegevens wordt beschermd

 uitsluitend de ledenadministrateur volledige toegang tot de ledenadministratie heeft

 overige toegang tot de ledenadministratie beperkt blijft tot personen die een bestuurlijke of leidinggevende rol bij specifieke activiteiten hebben. Deze toegang wordt beperkt tot de rol activiteitenbeheer. Het bestuur houdt een overzicht bij van personen die toegangsrechten hebben gekregen

5. Er worden geen gegevens van leden, deelnemers en relaties met samenwerkingspartners en overige relaties gedeeld zonder nadrukkelijke toestemming van betrokkene.

6. Met vrijwilligers die een rol als verwerker vervullen, wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten.

7. Minimaal eenmaal per jaar wordt in een bijeenkomst met vrijwilligers aandacht besteed aan de wijze waarop in de Afdeling optimaal met de privacy kan worden omgegaan.

8. De ICT-systemen (zoals pc, laptop, tablet) waarmee we toegang kunnen krijgen tot persoonsbestanden, worden jaarlijks gecontroleerd op een afdoende beveiliging tegen hacken, virussen, malware.

9. Een bestuurslid of vrijwilliger die data verliest, meldt dit onverwijld bij de secretaris. Deze beoordeelt, eventueel in samenspraak met de helpdesk van KBO-Brabant, hoe hierin binnen de wettelijke regels verder te handelen.

 

 

Lange versie:Privacyverklaring

Afdeling Ulvenhout handelt steeds overeenkomstig de wet. Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties is dat met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. In deze privacyverklaring geven wij duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, fotoís e.d. Wanneer deze gegevens of een combinatie van deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 leden, deelnemers en donateurs van de Afdeling

 vrijwilligers die niet reeds als lid geregistreerd zijn

 relaties die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als u een relatie met onze Afdeling wilt, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid, als deelnemer of als relatie en er zorg voor dragen dat u optimaal van de faciliteiten van de KBO gebruik kunt maken. De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur van de Afdeling in een geautomatiseerd ledenadministratiesysteem verwerkt.

Indien u gebruik maakt van onze website dan is het goed om te weten dat wij niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke paginaís en sub-paginaís eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Welke gegevens worden er van mij opgeslagen?

Om een goede en betrouwbare ledenadministratie te voeren moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor is een beperkt aantal gegevens van u nodig, die wel verplicht zijn. Daarnaast kunnen er nog een aantal andere, additionele, gegevens worden gevraagd of worden toegevoegd aan de administratie. De ledenadministrateur verwerkt alleen gegevens die u vrijwillig beschikbaar stelt aan de Afdeling, KBO-Brabant of de Kring. De volgende verplichte en additionele gegevens worden vastgelegd.

Verplichte gegevens zijn de minimale gegevens die nodig zijn om een correcte ledenadministratie te kunnen voeren. Het gaat hier om:

 achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats

 de Afdeling voegt daar nog aan toe: Naam van de Afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap, de ingangsdatum van het lidmaatschap, het rayon waarbinnen uw adres valt en de rayonbezorger

 bij de beŽindiging van het lidmaatschap: datum einde lidmaatschap en de reden van beŽindiging

 

 

Lange versie: Privacyverklaring

Additionele gegevens zijn van belang zijn om op een goede wijze met u te communiceren of houden verband met activiteiten waaraan u deelneemt of functies die u in de organisatie vervult. Het gaat om de volgende additionele gegevens:

 gegevens om op een goede en correcte manier met u te communiceren en u te informeren; voornaam, aanspreektitel, vaste telefoon, mobiele telefoon, emailadres

 gegevens om de financiŽle afwikkeling van uw lidmaatschap te bevorderen; IBAN-nummer, BIC-code, machtiging voor incasso

 gegevens als u een functie binnen de organisatie vervult; deze gegevens worden in een werkgroep vastgelegd. Uw gegevens worden gekoppeld aan deze werkgroep. De naam van de functie en de datum ingang van deze functie worden vastgelegd. Bij beŽindiging van de functie wordt de einddatum toegevoegd

 gegevens als u deelneemt aan een activiteit: uw gegevens worden gekoppeld aan een activiteit. Heeft u een taak binnen deze activiteit, bijvoorbeeld chauffeur, dan kan dat worden vastgelegd. Zijn er aan een activiteit kosten verbonden dan wordt vastgelegd hoe de betaling geregeld gaat worden

 gegevens over uw gastlidmaatschap; als u al lid bent bij een KBO-Afdeling kunt u ook nog gastlid worden bij andere Afdelingen of Kringen. Door deze organisaties uw lidnummer te verstrekken geeft u toestemming om u als gastlid te registreren bij een andere organisatie dan uw Afdeling

 gastlid bij een of meerdere andere Afdelingen is de meest voorkomende vorm. Vaak gaat het dan over deelname aan een activiteit bij een andere Afdeling. Maar het kan ook zijn dat u werkzaamheden voor deze Afdeling uitvoert, bijvoorbeeld een functie heeft

 een Kring heeft geen eigen leden. Dit betekent dat de Kring alle leden die een functie vervullen als gastlid registreert. Voert een Kring activiteiten uit dan zal dat ook gebeuren op basis van een gastlidmaatschap

 gegevens over uw deskundigheden en vaardigheden; er kan u gevraagd worden of u over deskundigheden of vaardigheden beschikt die van toepassing kunnen zijn binnen uw Afdeling. Als u bereid bent zich in te zetten voor uw organisatie dan kunnen deze gegevens gekoppeld worden aan uw persoon

 

<naam Afdeling> verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging.

Wie legt de verplichte gegevens vast en wie mag deze gebruiken?

De verplichte gegevens worden vastgelegd door de bevoegd functionaris van de Afdeling waarbij u zich heeft aangemeld. Niemand anders dan deze bevoegde persoon kan deze gegevens wijzigen of aanvullen. Deze bevoegde persoon is door het bestuur van de Afdeling aangesteld in de functie van ledenadministrateur.

Deze gegevens mogen worden gebruikt door de Afdeling waarvan u lid bent en door KBO-Brabant.

Uw Afdeling en KBO-Brabant verstrekken nimmer uw gegevens aan derden.

Kan ik de gegevens inzien die van mij geregistreerd zijn?

U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken.

Kan ik gegevens van mij laten wijzigen in de ledenadministratie?

Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Het bestuur zal u schriftelijk laten weten of hij bereid is uw gegevens te wijzigen of niet. Het bestuur zal een duidelijke reden geven wanneer hij hiertoe niet bereid is.  

 

Heb ik de mogelijkheid gegevens van mij te laten verwijderen?

Gegevens die verplicht zijn voor het voeren van een correcte ledenadministratie of de afwikkeling daarvan kunnen door u niet verwijderd worden.

Hiertoe behoren niet de zogenoemde additionele gegevens zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, huwelijksdatum, bekwaamheden e.d. Het kan ook zijn dat tijdelijk gegevens van u zijn opgeslagen voor een activiteit waaraan u deelneemt. U moet hierbij denken een paspoortnummer voor deelname aan een buitenlandse reis, uw kenteken voor een beveiligde parkeerplaats. Uiteraard heeft u deze gegevens zelf verstrekt. Het bestuur is verplicht deze gegevens direct na het einde van de activiteit te verwijderen. Is dat niet gedaan dan heeft u het recht dit alsnog te laten doen.

Als u permanente of tijdelijke gegevens wilt laten verwijderen neemt u schriftelijk contact op met het bestuur en geeft aan welke gegevens u verwijderd wilt hebben. Het bestuur zal u dan laten weten of hij bereid is deze gegevens wel of niet te verwijderen. Is hij hiertoe niet bereid dan wordt daarvoor duidelijk een reden aangegeven.

Welke mogelijkheden heb ik wanneer het bestuur mijn verzoek tot wijziging of verwijdering van mijn gegevens afwijst?

Het bestuur zal u altijd een schriftelijke motivatie geven als hij niet bereid is tot aanpassing of verwijdering van uw gegevens. In ditzelfde schrijven wordt aangegeven welke mogelijkheden u daarna nog heeft.

De eerste mogelijkheid is dat u, binnen een bepaalde tijd, in bezwaar kunt gaan bij het Algemeen Bestuur. Daarvoor is een procedure opgesteld.

Wordt uw bezwaar afgewezen dan heeft u nog de mogelijkheid in beroep te gaan bij de beroepscommissie bescherming persoonsgegevens, ingesteld door KBO-Brabant. Deze commissie brengt een voor alle partijen bindend advies uit.

Daarnaast of daarna heeft u altijd de mogelijkheid gebruik te maken van het Burgerlijk Recht.

Waar worden gegevens van mij bewaard?

Al uw gegevens worden op ťťn centrale plaats bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is bewaard. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling. Er worden dan nog gegevens over naam, adres en woonplaats, de uitschrijfdatum en de reden van uitschrijving in een bestand van oud-leden opgenomen. Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.