Verslag van de ALV van 13 mei 2022

 

Om 14.00u opent pastoraal werker Laura de Vries met een moment van bezinning.

Daarna genieten we van een kopje koffie/thee met een worstenbroodje.

 

1. Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 96 personen
    aanwezig. Een mooie opkomst.
    Een bijzonder woord van welkom aan dhr. Peter van Lier voorzitter van kring 
    Breda.
    De volgende afmeldingen mochten we ontvangen:
Notulen Najaarsvergadering van 24 september  2021
     Er zijn geen vragen en opmerkingen over het verslag.
4.  Jaarverslag van de secretaris
     Mieke Vos leest het jaarverslag voor.
5. Financieel overzicht 2021 van de penningmeester.
    Ton Crul geeft uitleg bij het financieel overzicht.
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
    Ad Melisse leest het verslag voor dat door hem en Peter Schalk is opgesteld. Zij 
  hebben alles gecontroleerd en alles in orde bevonden. Zij stellen voor om de
  penningmeester Ton Crul decharge te verlenen voor de administratie over het jaar
  2021. Dit wordt met applaus ondersteund.
  Peter Schalk is aftredend lid, Kees van Alphen heeft zich aangediend als nieuw lid
  van de kascommissie.
7. Vaststellen begroting 2022

    Ton geeft uitleg over de begroting. Omdat het door Corona weer geen normaal
     verenigingsjaar is, is er een begroting opgesteld op basis van de actieve
     maanden. In het najaar komen we terug op de begroting en de stand van zaken
     op dat moment.
     Er zijn geen vragen of opmerkingen.
8/9. Bestuursverkiezing en afscheid Ria Knipscheer en Henk Savelkouls

    Ton Crul  is aftredend en herkiesbaar. Jan spreekt Ton toe en onderstreept de fijne
    samenwerking met een attentie en een bos bloemen.
    Marijke van Eupen heeft zich aangemeld als bestuurslid. Zij stelt zich aan ons
    voor en wordt met applaus welkom geheten.
    Ria Knipscheer neemt na 15 jaar afscheid. Ria was actief in het organiseren van
    cursussen (filosofie, tekenen, kunstgeschiedenis, muziek) , het organiseren van
    themabijeenkomsten, wonen met gemak enz. Jan memoreert al haar verdiensten
    en dankt haar nogmaals heel hartelijk voor haar jarenlange actieve bijdrage aan
    KBO Ulvenhout.
    Henk Savelkouls neemt na 9 jaar afscheid. Henk was vooral actief bij Jong-Oud,
    het scholenproject en hij vertegenwoordigde onze afdeling bij kring Breda.
    Ook Henk krijgt een attentie en een bos bloemen.
    Zij maken beiden van de gelegenheid gebruik om ook een dankwoordje uit te
    spreken.
10.Rondvraag
     Hier wordt geen gebruik meer van gemaakt.

 

 

Tot slot worden we getrakteerd op een mooi en gezellig optreden van het opleidingsorkest van Harmonie Constantia.
We genieten na met een drankje en er zijn een aantal gelukkigen die, door loting met een mooi bloemstukje naar huis gaan.

 

Mieke Vos

15-5-2022